Trivselregler

ARNÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ÄGER OCH FÖRVALTAR MARUM 1:173
SOM BESTÅR AV BÅDE LAND- OCH VATTENOMRÅDEN.

För att vistelsen på Arnö skall vara så trevlig som möjligt och samvaron mellan alla boende skall fungera bra så har följande trivselregler sammanställts vilka samtliga Arnöboende har att följa.

Badplatser
–  Förtöjning av båt mot sandstranden är förbjuden.

–  Håll snyggt vid badplatser genom att inte lämna kvar badkläder och annan utrustning.

–  Hundar får inte vistas på badplatserna under badsäsong.

–  Motorfordon och cykelåkning är förbjuden på badplatserna.

–  För att disponera och uppta del av strand under längre tid krävs tillstånd av föreningen/styrelsen.

Bojar och ankring
–  För utläggning av boj på föreningens vatten krävs föreningens/styrelsens tillstånd.

–  Förtöjning av båt mot allmänning eller ankring på svaj under längre tid kräver tillstånd av föreningen/styrelsen.

Bryggor
–  Alla föreningsmedlemmar har rätt att besöka bryggorna på föreningens mark.

–  Nyetablering av enskilda bryggor på föreningens mark skall undvikas.

–  Bryggplats skall i första hand sökas på de större enskilda bryggor (B1-B5) som finns inom samfälligheten (se förteckning på hemsidan).

–  I andra hand skall bryggplats sökas hos någon av de mindre s.k. enskilda bryggorna på föreningens mark.

–  Om det saknas bryggplats (utöver ovan) skall i första hand existerande bryggor på föreningens mark byggas ut eller om detta inte är möjligt kan föreningen tillåta en nyetablering, efter styrelsebeslut. Nybyggnad av brygga ska i första hand vara av typen flytbrygga.

–  För att bygga (eller disponera brygga) på föreningens mark krävs först och främst ett godkännande av närmaste grannar som kan påverkas av bryggan och därefter skriftligt tillstånd av föreningen/styrelsen.

–  Vid ansökan om tillstånd skall specifikation göras i tillämpliga delar med uppgifter om längd, bredd, höjd, antal båtar per medlem och båtägare. Strandskyddsdispens och erforderliga lov från myndigheter skall finnas.

–  Föreningen har ingen försäkring och tar inget ansvar för skador som kan inträffa på bryggorna. Bryggor omfattas normalt av respektive fritidshusförsäkring.

–  Avgift för bryggan och/eller båtplats kan debiteras enligt respektive bryggas intressegrupps regler och kan variera från brygga till brygga.

–  Tillståndet gäller tills vidare för den person som sökt och får inte överlåtas.

–  Tillståndet/dispositionsrätten följer inte med fastighet vid eventuell försäljning och ägarbyte.

–  Önskas överlåtelse skall nytt skriftligt tillstånd sökas.

–  Tillståndsinnehavare som inte följer anvisningarna kan fråntas sitt tillstånd.

–  Föreningen/styrelsen kan återta tillståndet och ta marken i anspråk, om föreningen skall använda marken till annat ändamål.

–  Brygga disponeras av ”intressegrupp” som ansvarar för drift och skötsel.

–  Båtplats skall fördelas med hänsyn till olika önskemål, storlekar mm.

–  En båtplats per fastighet, dock max två båtplatser om utrymme finns.

–  Varje båtplats skall märkas med båtägarens namn.

–  Båtplats får inte hyras ut utan skriftligt tillstånd från intressegrupp.

–  Båtplats får inte hyras ut till annan än föreningsmedlem.

–  Båtägare som inte följer anvisningarna kan fråntas sin båtplats.

Brygga Bryggansvarig Telefon
B1 Tuskövägen 29
Åke Wallén
070-544 68 15
B2 Arnövägen 39
Kristian Rimeslåtten
070-689 98 76
B3 Arnövägen 73
Hans Edbom
070-691 73 36
B4 Arnövägen 21
Roland Johansson
08-542 402 03
B5 Arnövägen 7
Nicke Green 070.756 90 27

Båttrafik
–  För allas trevnad och med hänsyn till buller och risk för skador på person, vegetation och egendom skall motorbåtar framföras med ansvarskänsla och omdöme i föreningens vatten.

–  Håll tillräckligt stort avstånd till badplatser och badande.

–  Åk inte vattenskidor eller liknande nära badplatser och nära privata stränder.

–  Undvik vattenskidåkning och okynneskörning i vikarna på samma vattenområde under längre tid.

Båtuppställningsmaterial
–  För samtliga båtägare gäller att all uppställningsmaterial för båt tas hem från allmänningar efter sjösättning.

–  Båtar upplagda märkes på lämpligt sätt med namn och fastighetsbeteckning

–  Båtuppläggning skall ej ske vid badplatserna! Tänk på de omkringboende!

Fiske
–  Fiskebestämmelser enligt Länsstyrelsens Broschyr. Kan rekvireras från Länsstyrelsen.

Grönområden/Trädfällning
–  Föreningen vill uppmuntra samtliga medlemmar att hjälpa till att ta hand om och vårda allmänningarna, t.ex. genom röjning av buskar och sly upp till diameter på cirka 5 cm. Det ses även positivt på förändringar som ger en öppen och inbjudande skärgårdsnatur där medlemmar kan promenera och vistas, läs vidare under ”Trädvård inom Arnö Samfällighet”.

–  Medlem som önskar fälla träd på föreningens mark ska först tillfråga de närmaste grannarna och komma överens. Om majoriteten av grannarna säger ja till trädfällningen ska trädfällaren inhämta tillstånd från styrelsen.

–  Ett godkännande ges av minst 2 styrelsemedlemmar tillsammans (inte av enskild styrelsemedlem), och svar skall ges skriftligen.

–  Fällda träd är normalt alltid föreningens egendom men eventuell ersättning för fällda träd kan komma ifråga beroende på storlek och kvalitet om medlem önskar att ta tillvara träd.

–  Vid tillstånd att fälla träd på föreningens mark, är sökande medlem fullt ansvarig (och inte t.ex. entreprenör), för bl.a. felaktigt fällda träd, trädgrenar och att återställa mark, och ev. ta till vara på fällda träd i de fall föreningen inte önskar ta tillvara träd/virket.

–  Utplacering av husvagnar och bastuvagnar tillåts enligt allemansrättens regler/praxis. Detta är ett dygn och något längre under helger.

–  Fastighetsägare får elda på allmänningen men inte lagra grenar och annat på allmänningen mark.

–  Överträdelse mot ovan kommer att leda till polisanmälan och rättslig process med skadeståndskrav.

Vägar
–  På Arnö skall vi hålla en max hastighet 30 km/tim.

–  Det åligger fastighetsägare vars fastighet som gränsar mot väg att klippa och rensa bort sly, träd och andra växter. Detta gäller 2 meter från vägbanans slut samt höjd 4,6 meter.  Görs inte detta kan styrelsen besluta att göra det på fastighetsägarens bekostnad.

–   Vad gäller gropar i vägen framför tomten kan fastighetsägaren själv fylla i dem med grus som finns att hämta på 3 st uppmärkta ställen runt området.

Meddelanden
Eventuella meddelanden till föreningens styrelse kan skickas med e-mail till: ordf@arnosamf.se

E-postkonto till medlem ska meddelas ordförande och även förändringar av e-postkonto.

E-postadressen används endast för utskick vad gäller föreningens frågor och delas inte till 3:e part.

Trivselreglerna är reviderade i december 2017

Trädvård inom Arnö Samfällighet

Comments are closed.