Inbjudan årsmöte 18/5

Välkomna till årsmöte 18 maj kl 11.00 på Granliden.

Årsstämmans öppnande
§ 1  Val av ordförande för årsstämman
§ 2  Val av sekreterare för årsstämman
§ 3  Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
§ 4  Godkännande av dagordningen
§ 5  Avprickning av röstberättigade medlemmar
§ 6  Fråga om stämman är behörigen kallad
§ 7  Styrelsen och revisorernas berättelse
§ 8  Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
§ 9  Beslut om disposition av resultat enligt den fastställda balansräkningen
§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§ 11 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmar
§ 12 Ersättning till styrelsen och revisorerna
§ 13 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
§ 14 Fastställande av årsavgift
§ 15 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
§ 16 Val av revisorer
§ 17 Val av ledamöter till valberedning
§ 18 Övriga frågor
§ 19 Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.

Årsmöteshandlingar
Årets möteshandlingar består av 3 (tre) bilagor
Bilaga 1: Verksamhetsberättelse
Bilaga 2: Resultat- och Balansräkning
Bilaga 3: Styrelsens förslag till budget

Inga motioner inlämnade.

Välkomna!
Styrelsen Arnö Samfällighetsförening

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.